Sri Chalapathi Rao-Guest Book

Guest Book

Post new message

(Your email id will not be Displayed in guest book)
 

Name *  
Email *  
Message *

  

 

Messages

View next page 1 2 3 4 5 > View all pages

#305 | 23-Jul-21, 20:17:39 | ధరణి
 
ఓం శ్రీగురుభ్యోన్నమహా

గురుదంపతుల పాదపద్మములకు షాష్టంగా నమాస్కసారములు.

ఈ అల్పునిపై మీ అనుగ్రహం కలగలని ఆర్ధిస్తున్నాను.

#304 | 20-Jul-21, 20:40:06 | subbarao vudathu
 
pl check ur mail and reply pl

#303 | 09-Jul-21, 13:57:00 | Subramanyam Donepudi
 
Teachinhgs are excellent

#302 | 07-Jul-21, 14:05:03 | kasturi
 
Thanks.
Is it cost problem or shortage of technical people? To my knowledge you don't need any special studios etc, that will cost some money. I am sure there will be some video editors in the audience who can help out if you request.

Reply written by care@srichalapathirao.com at 13-Jul-21, 18:27:23

Om Sri Gurubhyonamaha,

I would say it is infrastructure problem at first (the location where guruji gives lectures exposed to noise from surroundings), then the equipment problem (what we used is low budgeted equipment), supporting resources at chilakaluripet (low cost resources & inefficient manual resources used), lack of technical skills and nature is not to open up (its a one man army and doesnt ask for assistance or help at 99.9999% times), rest all. However with gods grace, being a smallest organization tried level best to made available as many subjects possible to all telugu people.

Thankyou

#301 | 06-Jul-21, 19:42:49 | kasturi
 
Hello,
One suggestion ,if I may. Would it be possible to edit the videos to remove all the car horns and bike bells and other extraneous noises(some times like breaking something with a hammer) before you put it on the website. It is very distracting when somebody is listening a serious lecture to be distracted by the horrible noises.

Reply written by care@srichalapathirao.com at 07-Jul-21, 7:28:05

Om Sri Gurubhyonamaha,

We understand the pain, Actually we already put such efforts upto possible extent. Each video is thoroughly listened and edited by removing noise wherever possible. However the nose which exist along with lecture cant be removed with our limited resources, when tried guruji's voice also got unrecognized. So, with limited scope that we have what best can do, we tried our best.

Please refer Satsang section, this is better quality now. However yet to cover lot of subjects.

Thankyou

#300 | 05-Jul-21, 18:54:30 | kasturi
 
Namaste Chalapathi Rao garu,
we associate Janaka as father of Sita in Ramayana and belongs to Treta yugam. I have read Ashtavakra Gita to Janaka by Ashtavakra maharshi is from MahaBharatham which is clearly Dwapara yugam. Sukha Brahma was sent by Vyasa bhagavan to Janaka for getting BrahmaJnanam. Suka Brahma I associate towards the end of Dvapara yugam and beginning of Kali yougam as Sri Gowdapadaacharya went to Suka Brahma for learning Brahma Jnanam. Gowdapaadaachaarya was clearly in the kaliyugam as he is the Guru of Govinda Bhagavadpada who is the Guru of Sri Sankara Bhagavathpaada. Unless they are in a physical bodily form, the teaching cannot happen between a guru and sishya. I am not able to comprehend the chronological time scale as per the existence of Janaka. In which yuga did he exist?
Thank you
Kasturi

Reply written by care@srichalapathirao.com at 13-Jul-21, 18:16:22

గౌ|| కస్తూరి గారికి నమస్కరించి చలపతిరావు వ్రాయునది.

నాకు తెలిసినంతవరకు ఈ సందేహానికి శాస్త్రాలలో ఎక్కడా సమాధానం లేదు. కనుక ఊహించవలసిందే.

సాధారణంగా ఒక కుంటుంబంలో తాత పేరు మనవడికో, ముదిమనవడికో పెట్టుకుంటు ఉంటారు. అలాగే మహాత్ముడైన జనకుని పేరు ఆ వంశంలో పరంపరగా పెట్టుకుంటూ రావచ్చు. అలా ద్వాపరయుగం చివరి వరకూ వచ్చిన జనకుడు కూడా మహాజ్ఞాని అయి ఉండవచ్చు. ఆ జనకుడే శుక మహర్షికి జ్ఞానబోధ చే

#299 | 01-Jul-21, 14:22:25 | kasturi siripurapu
 
శ్రీ చలపతి రావు గారికి నమస్కారము.
జీవన్ముక్తుడు ప్రారభ్ధము ఉన్నంత వరకు శరీరము ధరించి వుంటాడు అని బోధిస్తారు కదా. అజాత వాదము ప్రకారము చుస్తే ప్రపంచమే లేదు కదా.(ఆధావంథేచ
యన్నాస్తి వర్తమానేపి తత్తధా )లేని శరీరానికి ప్రారభ్ధము ఎక్కడినుండి వస్తుంది? ఇలా ప్రారభ్ధము లేదని బోధిస్తే సామాన్య మానవుడు పెడదారిలో పడే అవకాశము వుంటుంది కనుక , ప్రారభ్ధము, పుణ్యపాపాలు వగైరా బోధిస్తారు అని అనుకోవచ్హా?
కస్తూరి

Reply written by care@srichalapathirao.com at 05-Jul-21, 20:34:36

Om Sri Gurubhyonamaha,

దేహం ఉండగానే ముక్తిని పొందాలి. ముక్తిని పొందిన తర్వాత ఆయుష్షు తీరేవరకు దేహం ఉంటుంది. ఏ ప్రారబ్ధాన్ని అనుభవించటానికి ఆ దేహం వచ్చిందో ఆ ప్రారబ్ధం తీరేవరకు దేహం ఉంటుంది. తర్వాత రాలిపోతుంది. అయితే జీవన్ముక్తుడికి ప్రపంచం లేదు, దేహం లేదు, కనుక ప్రారబ్ధం కూడా ఉండదు. కాని అజ్ఞానంలో ఉండి చూచేవాని దృష్టిలోనే దేహం, ప్రారబ్ధం. అజ్ఞాని దృష్టిని బట్టే దేహం, ప్రారబ్ధం చెప్పవలసి వచ్చ�

#298 | 20-Jun-21, 20:03:30 | Srinu Reddy
 
Kenopanishad Telugu book cost entha
Sir

Reply written by care@srichalapathirao.com at 04-Jul-21, 6:32:01

Om Sri Gurubhyonamaha,

Share the details to your email id.

Thankyou

#297 | 16-Jun-21, 23:51:36 | kasturi
 
శ్రీ చలపతి రావు గారికి నమస్కారము.
బ్రహ్మ సత్యము, జగన్ మిధ్య అనే సత్యము అద్వైత సాధకులకు పరోక్ష జ్ఞానము గాను,సిద్ధులకు అపరోక్ష జ్ఞానము గాను తెలిసిన సత్యము. జగత్తు మిధ్య కనుక మనుషులందరు నామరూపత్మకముగా జగత్తులో వున్నా, మిధ్య అనుకోవాలి. శాస్త్రీయ బ్రహ్మనిష్టుడయిన గురువు కూడా దేహముతొనే వుండి బోధ చేస్తున్నాడు కనుక గురువును కూడా మిధ్యగానే పరిగణించాలి కదా. కనుక మిధ్యా ప్రపంచములో మిధ్యా గురువు మిధ్యా శిష్యుడుకి మిధ్య గురించి బోధిస్తున్నాడు అనుకోవాలిసి వస్తోంది. గురువు జ్ఞానస్వరూపము కనుక (గీతలో కృష్నుడు జ్ఞాని నా స్వరూపమే అని చెప్పాడు కదా!)గురువుని భగవంతునిగా పరిగణించాలి.ఇది చిక్కు ప్రశ్నలాగా అనిపిస్తుంది.జగత్తు మిధ్య అనే జ్ఞానము అపరోక్షానుభూతిగా మారే వరకు, గురుర్నైవ శిష్యః (నిర్వాణ షట్కము 5వ శ్లోకము) అనే స్తితిలోకి వెళ్ళేవరకు, గురువుని మిధ్యగా చూడకూడదని అభిప్రాయపడుతున్నాను. మీ వుద్దేశము ఏమిటి?

Reply written by care@srichalapathirao.com at 18-Jun-21, 17:29:22

మీ సందేహం సమంజసమే. ఆలోచనాపరులకు ఎవరికైనా ఈ సందేహం కలుగుతుంది. అలాగే మీ సమాధానం కూడా సరైనదే.
ఈ మిధ్యా జగత్తులో గురువును మిధ్యగా భావించాలా? లేక గురువుగానే భావించాలా? అనేది సమస్య.
రాత్రి వచ్చిన కలకూడా మిధ్యయే. కలతో పోలిస్తే ఈ జాగ్రత్తు సత్యం. కలలోని స్వప్న పురుషుడు (తాను) తండ్రిని తండ్రిగా, బిడ్డను బిడ్డగానే చూస్తాడు. అలాగే గురువును కూడా గురువుగానే చూస్తాడు. ఇదంతా మిధ్య అ��

#296 | 06-Jun-21, 3:23:20 | subbarao vudathu
 
if u r interested i will send related snap for geeta. posted inmail today for 7th adhayam pl confirm

Reply written by care@srichalapathirao.com at 18-Jun-21, 17:44:09

Om Sri Gurubhyonamaha

Thankyou

#295 | 06-Jun-21, 3:17:05 | subbarao vudathu
 
why not u add some photos in one coloun

#294 | 19-Apr-21, 15:29:29 | Nagendra Bhuma
 
Iam DTP Operator.
7675097510

#293 | 19-Apr-21, 15:28:42 | Nagendra Bhuma
 
I am DTP Operator sir
7675097510

#292 | 03-Apr-21, 14:24:06 | Sairam
 
మీ reply కోసం ఎదురు చూస్తూ.... ఉంటా.....

Reply written by care@srichalapathirao.com at 03-Apr-21, 15:55:21

Om Sri Gurubhyonamaha,

Please check your email which we sent few mins back.

Thanks

#291 | 03-Apr-21, 14:21:43 | Sairam
 
గురువుగారు...
ఆత్మజ్ఞానానికి సంబంధించిన ప్రకరణ గ్రంథాలు PDF లో దయతో మెయిల్ ద్వారా అనుగ్రహించండి...
ఈ ఒక్క సహాయం చేసి నా జన్మ ధాన్యం చేయండి గురుగారు....
ఉదాసీనంగా...ఉండకండి....

నేను చెప్పిన దానిలో ఏమైనా పొరపాటు ఉంటే మన్నించండి....

దయ చేసి అనుగ్రహించండి....

Reply written by care@srichalapathirao.com at 03-Apr-21, 15:55:07

Om Sri Gurubhyonamaha,

Please check your email which we sent few mins back.

Thanks

#290 | 27-Mar-21, 14:21:46 | Devineni srinivasarao
 
How to register my

Reply written by care@srichalapathirao.com at 29-Mar-21, 6:23:52

Om Sri Gurubhyonamaha,

To complete registration for e-Satsan : https://docs.google.com/forms/u/1/d/1Q4FOT8O...

If you dont know how to fill, you please call 9538858115 and share the same details.

To Join eSatsang which happens daily at 7:00 PM IST
Zoom Direct Link: https://zoom.us/j/3196189131?pwd=SG1YY2k5eEl...
OR
Meeting Details : 3196189131 / 12345678

Thankyou

#289 | 13-Mar-21, 5:52:43 | Bhuvana K
 
Gurugariki Namaskaram,Mahashiva Ratri subha kankshalu2021.today (16 mantra) program very good.chalabaga Cheppaaru. songs also very nice.thanks for everything,God bless you and your family.

#288 | 29-Jan-21, 22:51:58 | Lakshmi Kalluri
 
Namaskaram guruvugaru,
I am Lakshmi Kalluri from Boston, USA.I have been listening to your discourses on YouTube for many years.
I have also been longing to listen to your discourses in person and I feel that my long time desire is fulfilled now. Online satsangs are truly amazing and I am running out of the words in my dictionary to explain the knowledge that I am getting through these sessions. Lots of thanks for answering all my questions with so much patience and your answers are helping me lot to understand it further.

I am thoroughly enjoying the current Bhagavadgita discourses. I have read many versions of Bhagavadgita before but I am able to understand it well through your detailed explanation.

I am also buying the Bhagat Gita books and excited about keeping it as a daily routine to do mananam.

Millions of thanks guruvugaru for helping me to enhance in my spiritual life and I need all your blessings to make steady progress in my spiritual life.
Guruvugari Paada padmamulaku namasakaaramulu
Lakshmi Kalluri

#287 | 23-Oct-20, 20:43:13 | mayuri talluri
 
Jai Gurudev,
These satsangs and vedios by guruji are very knowledgeable,actually those are important deeds should acheive in this life and get into state of moksha i.e paramatma in ourselves(iam god).we are soo blessed to have you guruji.
Regards,
T.mayuri

#286 | 16-Oct-20, 18:04:18 | Ravi
 
Hello Guruji,
This is Ravi from Bengaluru. I'm a Kannadiga and have been watching your discourses for a couple of years. Initially I found it hard to understand Telugu but now after hearing so many discourses I understand it a lot better.
I'm also watching the ongoing Bhaja Govindam discourse as well. You have been explaining the verses so well that now I'm able to chant all 13 verses so far without even seeing.

I wanted to share this feedback. Since I cannot talk Telugu writing the feedback here. Please pass it on to Guruji.

I consider it as my responsibility to contribute towards this genuine effort in spreading Vedanta to all the people. So I'd start contributing as per the details shared in Contribution section.

Namaskaram,
Ravi


View next page 1 2 3 4 5 > View all pages