Sri Chalapathi Rao-Discourses
Prakarana Grandhaas - Tattva Bodha
Click & Subscribe To Our Channel OR Whatsapp Group : +91 9538858115
To Purchase Audio CDs / Video DVDs / Books / Pen Drive / External Hard Drive, Click this URL
To Test Your Knowledge : QUIZ
  Media File Size Duration Listen
1
Audio
Video
24.2MB
96.8MB
00:52:36
00:52:36
Topic : Day 1: Sri Adi Sankaracharya 'Tattva Bodha' - 1st Prakarana - Prardhana Shlokam
2
Audio
Video
18.1MB
72.4MB
00:39:26
00:39:26
Topic : Day 2: 1st Prakarana - Sadhana Chetushtayam
3
Audio
Video
21.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 3: 1st Prakarana - I. NityaaNitya Vasthu Vivekam II. Ihaamutra PhalaBhoga Viragam (vairagyam) III. Samaadhi Shatka Sampathi (i) Samamu (ManoNigrahamu)
4
Audio
Video
24.1MB
96.4MB
00:52:34
00:52:34
Topic : Day 4: 1st Prakarana - Dhamamu (iii) Uparamamu (iv) Titiksha (v) Shradda (vi) Samadhanamu (Chitta Ekagrata) (IV) Mumukshutvam
5
Audio
Video
24.6MB
98.4MB
00:53:45
00:53:45
Topic : Day 5: 2nd Prakarana - Sadhana Chetushtayam Mughimpu ; Tatva Vicharana ; Atma * Sdhula Sariram * Sukshma Sariram
6
Audio
Video
18.5MB
74.0MB
00:40:17
00:40:17
Topic : Day 6: 2nd Prakarana - Jnanendhriyalu.Karmendriyalu * Karana Sariram
7
Audio
Video
20.1MB
80.4MB
00:43:54
00:43:54
Topic : Day 7: 2nd Prakarana - Avasdha Triyam~ Jagrutaavasdha~ Swapnaavasdha~ Sushuptaavasdha
8
Audio
Video
20.4MB
81.6MB
00:44:36
00:44:36
Topic : Day 8: 2nd Prakarana - Pancha Kosalu 1. AnnaMayaKosam 2. PranaMayaKosam 3. MononMayaKosam 4. VijnanaKosam 5. AnandhaMayaKosam
9
Audio
Video
19.3MB
77.2MB
00:41:56
00:41:56
Topic : Day 9: 2nd Prakarana - Atma Gurinchi Vicharana, Atma Lakshanaalu
10
Audio
Video
20.4MB
81.6MB
00:44:27
00:44:27
Topic : Day 10: 3rd Prakarana - Chaturvimsati Tatvotpathi Savivaramuga 24 Antahkaranalu, Antahkarana AdhistanaDevatalu
11
Audio
Video
15.7MB
62.8MB
00:34:19
00:34:19
Topic : Day 11: 3rd Prakarana - Pancha Tanmatrala Rajasamsamula, Tamasamsamula, Panchikaranam
12
Audio
Video
17.2MB
68.8MB
00:37:34
00:37:34
Topic : Day 12: 3rd Prakarana - Jivudu Isvarudu Jiveshvarulaku Teda Bhedhadrushti valla Nashtam
13
Audio
Video
14.8MB
59.2MB
00:32:23
00:32:23
Topic : Day 13: 3rd Prakarana - 'Tatvamasi' Mahavakhya Tvam Tat Lakshyardham Jiveshvarulu Bhedham Toligite Prayojanam
14
Audio
Video
15.6MB
62.4MB
00:34:04
00:34:04
Topic : Day 14: 3rd Prakarana - Jivanmukthudu AparokshaJnanam Karmalu Enni Rakhalu
15
Audio
Video
22.1MB
88.4MB
00:48:15
00:48:15
Topic : Day 15: నాల్గవ Prakarana - Aghami Karmalu Sanchita Karmalu, Praradha Karmalu Jnanam
16
Audio
Video
12.7MB
50.8MB
00:27:45
00:27:45
Topic : Day 16: నాల్గవ Prakarana - Brahmanandhamunu Pondhutaku Tatva Bhoda Mughimpu Pradhana ShlokamTattva Bodha - 2018
  Media File Size Duration Listen
1
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 1:
2
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 2:
3
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 3:
4
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 4:
5
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 5:
6
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 6:
7
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 7:
8
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 8:
9
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 9:
10
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 10:
11
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 11:
12
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 12:
13
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 13:
14
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 14:
15
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 15:
16
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 16:
17
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 17:
18
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 18:
19
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 19:
20
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 20:
21
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 21:
22
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 22:
23
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 23:
24
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 24:
25
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 25:
26
Audio
Video
0.0MB
84.0MB
00:45:55
00:45:55
Topic : Day 26: